We hebben geen bezoekadres we werken via deze website en het haar kunt u per post (eventueel aangetekend) aan ons verzenden.

Voor de verzendgegevens of het aanvragen van prijzen en dergelijke kunt U ons vrijblijvend mailen:

info@sieradenmethondenhaar.nl

of onderstaand contactformulier invullen:


Contact

Aanvragen van informatie

E-mailadres
Onderwerp
Uw vraag

Contact

Aanvragen van informatie

E-mailadres
Onderwerp
Uw vraag

Sieraden met Paarden- en Hondenhaar.nl

Boskoop - Nederland

Kvk: 59708816

BTWid.: NL001965428B44

IBAN: NL78RABO0150463596

Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van Sieraden met Paarden- & Hondenhaar.
 1. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de koper deze voorwaarden accepteert. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na schriftelijke bevestiging van Sieraden met Paarden- & Hondenhaar.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie en bevestiging per mail van uw bestelling door Sieraden met Paarden- & Hondenhaar. Sieraden met Paarden- & Hondenhaar is gerechtigd bestellingen te weigeren of eventueel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Na bevestiging bent U verplicht het gemaakte sieraad te betalen en af te nemen.
 3. Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend gedaan. Alle door Sieraden met Paarden- & Hondenhaar gehanteerde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief de verzendkosten. Deze prijzen kunnen te allen tijde door Sieraden met Paarden- & Hondenhaar worden aangepast.
 4. Alle producten vervaardigd door Sieraden met Paarden- & Hondenhaar zullen per aangetekende post worden verzonden tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 5. Betaling van het aan Sieraden met Paarden- & Hondenhaar verschuldigde bedrag kan alleen geschieden op de wijze die vermeld staat op de nota.
 6. De opgegeven levertijd is slechts een streeftijd, die ingaat zodra alle benodigde gegevens in ons bezit zijn, en is daarom niet bindend. Bij overschrijding daarvan, bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door een fabrikant, de posterijen of de koeriersdienst, kan de klant geen rechten aan Sieraden met Paarden- & Hondenhaar doen gelden. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn is Sieraden met Paarden- & Hondenhaar daarom niet aansprakelijk.
 7. Het risico van de te leveren producten gaat over op de klant zodra zij op de plaats van bestemming worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Eventuele retourzendingen aan Sieraden met Paarden- & Hondenhaar zijn altijd voor rekening van de klant.
 8. Sieraden met Paarden- & Hondenhaar verbindt zich tegenover de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die zo goed mogelijk overeenkomen met de afbeelding en beschrijving op de website. De klant dient echter rekening te houden met kleine afwijkingen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Sieraden met Paarden- & Hondenhaar te verlangen.
 9. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien klant het sieraad in contact heeft gebracht met oplosmiddelen.
 10. Klachten moeten binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Sieraden met Paarden- & Hondenhaar worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant tegenover ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld en/of de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd.
 11. Sieraden met Paarden- & Hondenhaar is nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Sieraden met Paarden- & Hondenhaar.
 12. In geval van overmacht, daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, waardoor naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, is Sieraden met Paarden- & Hondenhaar nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en/of anderen.
 13. Indien Sieraden met Paarden- & Hondenhaar wegens enige andere reden schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (excl. omzetbelasting) van de betreffende goederen of diensten.
 14. De gegevens die door u worden ingevuld, worden geregistreerd conform de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en worden uitsluitend gebruikt om u de gevraagde informatie te verstrekken en om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
 15. Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.